Följ också vårt  nyhetsflöde via FaceBook 

[2020-04-02] Vårrustning av Helmi i Corona-tider

Peder Melin slipar masten Peder Melin slipar masten

,Under Håkan Lellkys sakkunniga ledning samlades några hågade underhållare för att slipa och fernissa bordläggning, mast och bom inför sjösättningen 20:e maj. Det var Olle, Bengt, Karin, Peder, Håkan och Anders, som med påbjudet avstånd från varandra målade och drack kaffe i solskenet. Årets underhåll av vårt kulturarv har krävt många arbetstimmar och det har kunnat fungera  tack vare många däcksmäns och medlemmars medverkan och ine minst Håkans fantastiska insatser.
Helmi är en gammal dam och vi får nog räkna med att satsa mer än hittills på underhåll om vi vill behålla fräschören från förbyggnaden för över 20 år sedan.

[2020-04-02] Vårrustning av Helmi

Lastrummet med virhe till nya däcksplank. OBS propparna till skruvhålen i förgrunden Lastrummet med virhe till nya däcksplank. OBS propparna till skruvhålen i förgrunden

Vårrustningen av Helmi är i full gång. Bilden visar reparationer av däck och kajuta. Även toan och kajutataket har reparerats med en ny dörr och nya takplank. Förste timmerman Birger har bytt ytterligare några däcksplankor midskepps. Som vi beskrivit tidigare slits däcket extra hårt av alla skor som drar med sig sand och jord ombord. Därför finns det en dörrmatta på bryggan där man går ombord. 

[2020-03-28]  Till minnet av skepparen Håkan Hedberg

Håkan Hedberg ombord på Helmi Håkan Hedberg ombord på Helmi

Tecknat av Bengt Eller vid budet 28/3 att Håkan avlidit på Norrtälje Sjukhus

Bästa .Håkan, bästa vän och seglarkompis.
 
Du har betytt så mycket för vår Roslags ö Blidö, med Ditt stora engagemang i vår ö:s utveckling. Här vill vi i synnerhet lyfta fram allt viktigt som Du gjort för Blidös stolthet, Sandkilen HELMI.
Redan från start när HELMI kom till Blidö i börja på 2000 talet var Du med och arbetade för att få vår ”pärla” sjöduglig. Tillsammans med bl.a. Hartmut Kaulbach lade ni grunden för vad vår HELMI är idag.
När vi i föreningen HELMIS Vänner talar om Dina insatser vill jag särskilt nämna en av Dina viktiga roller, där Du som skeppare tillsammans med Per Ringhagen utbildade och examinerade nya skeppare, en viktig och grannlaga uppgift.Håkan, omdömet om Dig är vad vi alla kommer att minnas ”Du var en riktigt bra sjöman”.
Förutom Dina sjömans-mässiga kunskaper, var Du alltid mycket glad och positiv något som uppskattades både av besättning och gäster.  Allt detta trots den mångåriga sjukdomen med tuffa behandlingar som Du dock aldrig beklagade Dig över.
 Du visade med Ditt sjömanskap på det allra bästa sätt vad som är viktigt, värdefullt, och vad som skapar trygghet ombord.
 Håkan, Föreningen HELMIS vänner framför sitt stora tack till Dig. Vi saluterar med ett trefaldigt hurra och gemensamt ” Kapten, Klart Skepp

[2019-10-28] Stämma på Sundskäret

Håkan Lellky + gitarr Håkan Lellky + gitarr

Vår underhållsansvarige Håkan Lellky visade sig under årets segling till spelmnsstämman på Sundskär besitta oanade underhållstalanger. Nå helt oanat var det kanske inte för oss som även tidigare år fått njuta av Håkans stämma och ostämda gitarr. Ny för flera av oss var emellertid den skabrösa visa som du kan lyssna på genom att klicka på bilden här bredvid -->
Det kan ta tid att ladda ner och öppna filen, men ge inte upp. Resultatet är väl värt att vänta på.
Håkan bjöd på flra visor som vår webbavdelning håller på att konvertera så att de får plats i den lilla rutan om inte artisten  kräver ett ohemult gage för snt medverkan...

  • [2020-03-28]  Årsstämma i Föreningen Helmis Vänner 2020 inställd
  • [2019-11-13]   höststämma i Föreningen Helmis Vänner 2019
27 medlemmar kom till mötet (foto Bengt Eller) 27 medlemmar kom till mötet (foto Bengt Eller)

Höstmöte i föreningen hölls lördagen den 9 november kl 11.15.Det kom 27 medlemmar  som kunde rösta in en ny medlem i styrelsen. Rolf Blomberg, som tog plats efter Rose Kaulbach, som stiigit åt sidan för att erbjuda sin plats till en yngre förmåga. Rose vill dock gärna fortsätta vara kassör i föreningen och hoppas därför bli adjungerad till styrelsen  i samband med att det nya verksamhetsåret börjar.
Vi tackar Rose för hennes mångåriga och ovärdeliga insatser för vår förening och ser fram emot att hon får fortsätta som ansvarig för föreningens ekonomiska redovisning och planering.
Samtidigt som vi hälsar Rolf välkommen till vår styrelse. Preliminär arbetsuppgift har antytts bli att föryngra i första hand Helmis besättningar.
Under stämman delade Christer också ut diplom till Milo Dahlmann som däcksman på Helmi.
Välkommen Milo! 

Innom kort kommer stämmoprotokollet att presenteras här.

[2020-03-28]  Till minnet av skepparen Hans Hoppe

Hans Hoppe till rors på Helmi Hans Hoppe till rors på Helmi

Framfört av Bengt Eller vid Minnesstunden 26/10 för Hans Hoppe i Almvik..

Bästa Hans.

Genom Ditt stora engagemang i föreningen HELMI Vänner, lärde vi känna varandra på ett så värdefullt sätt.Du tillsammans med Nils Rasmunsson och Per Ottosson skrev stadgarna (1998) för HELMIS VÄNNER, stadgar som även i dag alltjämt vägleder oss, och som håller vår gemensamma "pärla" flytande, till glädje för oss alla i föreningen och för våra gäster.

Som skeppare ombord, så länge hälsan stod Dig bi, var Du alltid korrekt och mycket omtyckt av gäster och besättningar. Och jag minns personligen att jag fick många goda och bra råd av Dig när jag började min karriär som skeppare ombord på HELMI.Du fanns där tillhands för oss alla.

I dag Hans, kan vi å HELMIS vägnar bara ge ett stort tack till Dig och Anne-Marie, för att Du/Ni gjort en stor insats för HELMI, Många HELMI vänner har visat sin uppskattning av Dig som en avgrundarna till Helmis förening och som en omtyckt och viktig vän.

Från HELMIs däck kan vi i dag bara säga " Kapten, klart skepp"

[2019-09-24]  Studiebesök från Stockholms Universitet

Torrsättning 2019 Torrsättning 2019

En grupp seniorer under ledning av Urban Nordin besökte Helmi uppallad på Bromskär tisdagen den 24:e september. Gruppen var intresserade av ämnet Stckholms och skärgårdens beroende av varandra och ville därför studera förhållandet när sandkilarna var en betydande del an transportsystemet under Stockholms uppbyggnad. Urban, som är sommarboende på Parkudden, Blidö bad Anders att berätta framför den torrsatta Helmi. Det blev en uppskattad föredragning med många intresserade frågor under någon timme innan gruppen fortsatte till Bromskärs nya marina för att studera modernare transportmetoder. Bilden till höger är från torrsättningen helgen innan.

[2018-03-23]   Föreningsstämma vår 2019

Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018

Årets vårstämma hölls traditiionsenligt i Almvik 25 medlemmar hade slutit upp, vilket får anses vara bra med tanke på att ingen avslutande underhållning hade aviserats,men goda mackor och ett gott resultat det gågna versamhetsåret höll stämningen på topp. Se bifogade protokoll och verksamhetsberättelse. Fred Rosenthal hjälpte oss med ordförandeklubban och Håkan Lellky utnämndes till Hedersmedlem nr 5 för sina enastående insatser som ledare för renoveringsarbetet på Helmi. Pelle Ringhagen informerade oss om Transportstyrelsens nya krav på egenkontroll och förändrade regler för registrering av fartyg. Både Manualen och Handboken är numera rättade i enlighet med dessa föreskrifter. Verksamhetsberättelsens omslag visar vår timmerman Birger Norman i samspråk med Lasse Johnsson  om den nyss basade och inpassade nya bordläggningsbrädan i aktern. 

[2018-11-22]   Konferensresa höst 2018

I oktober kunde föreningen traditionsenligt bjuda in säsongens besättningar + medföljande och några samarbetspartner till resa med Eckerölinjen till Åland. Eftermiddagen ombord ägnades åt en konferens med dels genomgång av den gångna säsongens seglingar oc aktiviteter dels utveckling av verksamheten och nya omvärldskrav. 2 skeppare och 3 besättningsmän erhöll sina diplom utdelade av Pelle Ringhagen. Därefter bjös till bords med viltmeny.

[2018-11-22]   Föreningsstämma höst 2018

Stämmoprotokoll höst2018-1 Stämmoprotokoll höst2018-1

Årets höst stämma hölls traditiionsenligt i Almvik 19 medlemmar hade slutit upp. Lite tunnt, men beslutsmässigt.Verksamhetsplanen för kommande året presenterades och beslutades av ståmman bifogat bugetförslag gicks igenom och nästa års medlemsavgifter beslutades (=oförändrade).Slutligen omvaldes några styrelsemedlemmar och revisorer. Under övrigt beslutade stämman att vår pärla i fortsättningen ska tas upp vartannat år för underhåll. Vill du läsa hela protokollet kan du klicka på bilden här intill-->

[2018-07-17] Till Möja med dans

Visst går det att dansa ombord! Lite trångt i lastrummet bara, men en slängpolska får alltid plats. Det är Lars Lindkvist och Tommy Wallster som spelar och Ewa och Bengt-Åke som dansar.

[2018-06-19] Reservbom

Eftersom lagningen av bommen med glasfiberarmerad plast bara skulle vara provisorisk påbörjades genast arbetet med att tillverka en ny bom. Preliminärt som en reservbom att sätta in om lagningen inte höll. 

Lasse Jonsson hade två nyfällda granar som kunde passa som ämne för en ny bom. De fanns i Kalvik på Blidö och Lasse kunde erbjuda hjälp med att transportera ner dem till Blidösundet. En nog så knepig manöver på smala krokiga vägar och en bit på den trafikerade Blidövägen. Allt avlöpte dock utan missöden tack vare Lasses traktor och många händer.

Därefter bogserades de två granstockarna till Österäng på andra sidan Blidö. Olle Norrby hade välvilligt ställt sin båt till förfogande. Bogseringen kunde genomföras i beskedliga 3 knop och utan malörer, men vid infarten till Österängsviken kom släpet för nära grundområdet och skadade en propeller.

Vid Roxells brygga mötte Gösta upp med traktor för att dra upp stockarna på gräsmattan där reservmasten ligger. Birger och Anders barkade båda stockarna för att de skulle få torka så att det var möjligt att bedöma vilken av dem som skulle passa att bli reservbom.

Några dagar senare valdes en av stockarna ut och lyftes upp på bockar med Oscar Anderssons lastare. Efter ytterligare några dagar kunde Birger påbörja arbetet med att bearbeta reservbommen. Först sågades den tjocka änden av stocken smal för att bli den aktersta änden av bommen. Toppen på granstocken ska vara närmast masten. Sedan hyvlades bommen till samma dimension som den gamla bommen.

Därefter fick reservbommen torka ytterligare och i början av augusti påbörjades behandling med linolja och terpentin.

[2018-05-27] Reparation av bommen

P-O och Anders åtog sig att göra den provisoriska reparationen av bommen. Först fixerades bommen så att den rätades ut i brottet och låg stadigt under inplastningen. Sedan injicerades epoxy i själva brottet och 4 stålband skruvades på bommen som armering. Därefter plastades en 1,5m lång tub över brottet med 5 lager grov glasfibermatta. Efter härdning kunde stöttorna tas bort och storseglet litsas fast på bommen.
Lagningen verkade hålla för de närmaste seglingarna, men med en rekommendation om segling endast i begränsad vindstyrka.

[2018-05-25] Sjösättning

Efter skrapning av överflödigt beck, målning av rostskydd och målning med bottenfärg var det så småningom dags för sjösättning. Under tiden hade övriga i Håkans arbetslag målat brädgången och sudbandet. Förnissat bordläggningen, masten och bommen. På babordssidan hade vid inspektionen ett par angripna nåt upptäckts. Dessa täcktes med en kopparplåt för att undvika ytterligare slitage.

Sjösättningen av Helmi gick som vanligt bra, men när masten lyftes rasade bommen ner från en av pallarna den låg på och bröts av. Brottet var inte helt genomgående utan bommen kunde lyftas med brottet provisoriskt spjälat. När Helmi anlänt till Stämmarsund beslutades att en provisorisk lagning med glasfiberarmerad plast skulle göras omgående för att säkra seglingarna kommande vecka.

[2018-04-19]  Reparation av bordläggning

En bordläggningsplanka i vattenlinjen nära aktern visade sig vara rötad i nåten och behövde bytas. Det fanns virke kvar hos Gösta Roxell från den senaste däcksrenoveringen och Birger Norman fick uppdraget att hyvla till den. Ett nog så grannlaga arbete eftersom plankan inte bara skulle passa exakt mot de befintliga borden utan dessutom visade sig vara vriden ca 13 grader. För att få den färdighyvlade plankan på plats behövde den därför "basas" dvs värmas upp i vattenånga ca 4 timmar för att bli tillräckligt mjuk för att kunna spikas på plats. Birger hade stor hjälp av Lasse Jonsson med inpassnngen av bordläggningsplankan.

[2018-04-07]  Botteninspektion

.Den 7 maj genomförde Transportstyrelsen en inspektion av Helmis undervattensskrov. Efter några smärre påpekanden, som enkelt kan åtgärdas kunde Helmi godkännas för vidare fart. Nästa inspektion blir troligtvis om 3 år. Besöket var ett led i den nya förordningen om egenkontroll som börjar gälla i år. Föreningens säkerhetsansvarige Pelle Ringhagen arbetar med genomförandet.

[2018-04-07]  Beckning

När drevningen började bli färdig var det dags för beckning. Det stora äventyret. Ingen av oss hade tidigare provat på metoden, åtminstone inte i den skala som nu var aktuell. Alla nåt under vattenlinjen skulle fyllas med varmt (ca 100 grader) beck ända ner till drevlinet.

Som förberedelse hade vi tillverkat ett antal borstar med långt skaft av sisalsnöre, som ska motstå värmen i becket. Det visade sig gå åt många bortar. Två kokplattor hade också lånats in. En för att smälta becket och en för att hålla det varmt under arbetet. 

Beckningen visade sig vara ett tidsödande arbete. Först måste bordläggningen närmast nåten skrapas rena från gammal färg för att becket ska fastna ordentligt. Sedan kunde det varma becket läggas på med borsten. Eftersom vi bara hade tillgång till en varmhållningsplatta kunde bara en person i taget göra beckningen. D.v,s, Håkan Lellky!

En fantastisk prestation som tog många arbetsdagar att genomföra. Vanligtvis var det flera som hörsammade Håkans kallelser och det behövdes för när becket har stelnat ska det beck som hamnat vid sidan av nåten skrapas bort. Det finns också andra arbeten som ska göras före sjösättningen.

[2018-03-15]  Drevning

Tidigt i vår - kanske lite väl tidigt - kallade Håkan till arbete med botten. Först gällde det att avlägsna all SikaFlex ur nåten och därefter skrapa bort bottenfärgen runt nåten för att ge becket fäste. Det visade sig vara ett tidsödande projekt som krävde flera arbetsdagar. Uppslutlingen var väl inte så lysnade mot slutet. Men totalt sett var det många som hjälpte till.

Så blev det dags att börja bättra på drevet där det fattades. Håkan hade hittat en hel säck med drev i sjöboden så det var bara att omsätta kunskaperna vi fick på drevningskursen och ge sig på nåten. 

Att banka in ny nåt där det saknades visade sig inte vara så svårt. Håkan hade sett till att märka ut de nåt som måste fyllas i. Lite jobbigt bara att hamra uppåt. För säkerhets skull hade Håkan bett Lars Jonsson komma förbi och berätta om vi gjorde rätt. Det var väl främst frågan om hur djupt ner i nåten som drevet borde vara. Det enkla svaret var: Lika långt in som nåten är bred.

Lars stannade kvar ett tag och hjälpte till med drevningen för att visa hur det ska göras och för att känna känna av hur mycket som behövdes.

[2018-01-16]  Informationsmöte om drevning

Många deltagare från Helmis besättning var församlade i Blidö IF:s lokal. Många deltagare från Helmis besättning var församlade i Blidö IF:s lokal.

Håkan Lellky hade 13 januari kallat till informationsmöte inför drevningen av Helmi i vår.


Lars Jonsson, Kalvik på Blidö, med mångårig erfarenhet av arbete med träskutor informerade om drevningsteknik, verktyg, beckning mm.

Varför drevas båtar?
Nybyggda båtar drevas med tjärinpregnerat lin främst för att stabilisera bordläggningen och göra skrovet styvare. Drevningen utförs ibland 3 gånger för att fylla nåten tillräckligt. Drevning runt hela båten en gång i taget för att förhindra skevhet. För att därefter täta skrovet ytterligare måste nåten förseglas med varmt beck som fäster både mot lindrevet och bordläggningen.

Lars visar hur  drevet ska placeras i nåten. Lars visar hur drevet ska placeras i nåten.

Hur går det till?
Lars demonstrerade hur linet först slås in tvärs nåten med ett sättjärn. En bred mejsel med ganska tunn egg. Linet vänds upp mot nåten igen och slås in tätt intill föregående törn osv. Därefter slås de uthängande törnarna in med en rabb. En bred mejsel med en bredare egg, ev räfflad. Linet ska slås in så mycket att det blir en lika djup som bred öppning kvar, vilken ska fyllas med beck.
För att få rätt tyngd i slagen används en stor träklubba, som ger ett mjukare slag och inte skadar mejslarna.

Till förseglingen av nåten med beck behövs dels ett par grytor att värma becket i dels en borste med långt träskaft. Helst också rejäla arbetshandskar!
Borsten tillverkar man själv av en käpp och sisalgarn, som läggs i åttor genom två utsågade springor i käppens ände. Det går åt många borstar…
Lars visade hur man använder borsten för att applicera beck på nåten och för att med spetsen på borsten samtidigt trycka ner becket mot lindrevet i nåten.

Drevjärn, klubba och lin samt en beckborste. Drevjärn, klubba och lin samt en beckborste.

Vad ska göras på Helmi?
Först måste nåten friläggas, vilket innebär att all gammal försegling av SikaFlex och liknande material ska avlägsnas utan att skada den underliggande lindrevningen. Till det arbetet rekommenderade Lars ett rundjärn med tillplattad krok så att man kan ”fiska ut” allt material som ska bort. Alla närvarande uppmanades snarast tillverka sin krok och två datum beslutades redan i januari/februari för rengöring av nåten så att de ska vara torra till drevningen.

Drevning och försegling med beck måste påbörjas tidigt i vår. Innan dess är det mycket material och verktyg, som ska införskaffas. Lars tipsade om att Båt & Byggnadsvård i Roslagen har ett sortiment av lämpliga produkter.
Att slå in drev där det behövs är ett ganska tungt jobb och det behövs många frivilliga krafter, som kan avlösa varandra. Lars har också lovat att ställa upp med instruktion på plats när vi påbörjar arbetet.
 
För att smälta becket behövs flera grytor, en som är i gång och en som står på värmning. Man för på det flytande, varma becket genom att gå baklänges.
Viktigt: becket får inte koka!

Sedan är det bara att måla botten!

Stort tack till Lars och Håkan 

Bilden: Håkan framför Lars imponerande samling drevjärn.

[2017-11-16]   Gösta Roxell 90 år

[2017-11-12]   Helmis höststämma

Lördagen den 11 november var det dags för Helmi höststämma i Almvik! Drygt 30 medlemmar deltog i stämman. Lennart Fridh valdes till orförande för stämman och Karin Ekenbäck till sekreterare. Verksamhetsplanen för 2018 presenterades av vice ordförande Per Ringhagen och budgeten för 2018 av ordförande Anders Broberg. Verksamhetsplanen faställdes av stämman. 
Inför stämman hade ordförande Anders Broberg och ledamot Erik Roxell meddelat att de önskade ställa sina platser i styrelsen till förfogande. Detsamma gällde revisor Fred Rosentahl och revisorssuppleant Karin Österman.
Valberedningen hade därför föreslagit Christer Pettersson som ny ordförande på 1 år och Håkan Lelky som ledamot på 2 år. Både Christer och Håkan fick möjlighet att presentera sig för stämman som därefter valde så som valberedningen föreslagit. 
Valberedningen hade också föreslagit Lennart Fridh som revisor och Eva Nilsson som revisorssuppleant på 1 år och stämman beslutade även här efter valberedningens förslag.
Inga övriga ärenden på agendan innebar några stämmobeslut och ordföranden avslutade stämman. Därefter avtackades Anders Broberg av Per Ringhagen.

Efter en kort fikapaus blev det sedan dags för Rasmus Karlsson, sjöräddare stationerad i Räfsnäs, att berätta om den svenska sjöräddningsorganisationen och om sjöräddningens insatser under flyktingkatastrofen i Medelhavet. En synnerligen intressant och gripande skildring av ett fortfarande aktuellt stycke skrämmande europeisk historia!

[2017-09-29]   Helmi torrsatt i Bromskär

Nu ligger Helmi uppallad på parkeringsplatsen vi Bromskärs hamn. Mobilkran och lastbil med trailer behövdes eftersom den planerade vagnen inte hann bli klar.

Som vanligt är det skrovet under vattenlinjen, som står högst upp på åtgärdslistan. Den fernissade bordläggningen behöver också bättras på. Särskilt runt vattenlinjen där isen på sina ställen nött bort den. Sudbandet och brädgången ska målas och reparareras på ett par ställen. 
Toadörren och innertaket i kajutan behöver renoveras. Yttertaket läcker på några ställen som måste åtgärdas. Helmi ska också få ytterligare en automatisk länspump. 
Masten behöver slipas och ytbehandlas och alla vantfästen ses över. Kapellet skickas på renovering.

En hel del att göra alltså! Vi hoppas att många vill hjälpas åt framåt våren. Det är bara att anmäla sig till Håkan Lellky eller info@helmi.se eller personal@helmi.se, så hör Håkan av sig när det blir dags.

Måndagen den 9 oktober börjar vi täcka Helmi för vintern. Även då går det bra att anmäla sig till Håkan för att vara med och hjälpa till. 


Sandkilen Helmi - Series II

En andra serie av Sandkilen Helmi som modell finns nu till försäljning. Modellen är liksom den första serien detaljrik och skalenlig, samt handbyggd i trä.  Modellen erbjuds i skala 1:25  och är 63 cm. Modellen finns att beskåda på Promero Boats showroom på Sankt Eriksgatan 113 i Stockholm som också säljer modellen. För mer information ring Gustaf Uggla 070/590 23 97 eller besök www.promeroboats.se

Boken om Helmi

 

Äntligen - på initiativ från Skeppare Bengt Eller har vi nu tillverkat ett provexemplar av boken om Sandkilen Helmi. De flesta fotografierna är även tagna av honom själv!

 

Metoden heter "Print on Demand". Trycktekniken är mycket flexibel och snabb vilket gör att fler ideér växer fram, bl.a kan vi erbjuda våra kunder vid gravsättningsseglingar en exklusiv bok om just deras speciella dag.

 

Boken kommer att premiärvisas på Båtmässan i montern hos Promero Boats AB är det tänkt!

 

Priset uppskattas till c:a 600 kr per exemplar!

Länspump - originalmodell

 

Så här såg länspumpen ut i en Sandkil förr i tiden. Bilden är tagen i Blidö kyrka på den skalenliga modell som finns att beskåda i ett av fönstren!

 

 

 

  

 

Spontana insatser - det uppskattas!

 

Tre stycken nytillverkade "naglar" som ersättning för den som gått av och som jag tog hand om på väg till Fredlarna 8/9.


Två stycken av ek och en i ene, viket jag tror att den gamla var tillverkad av när jag jämför lukten. En för direktmontage och två i reserv.


De finns nu på mitt ställe på Väddö och jag kommer att leverera "naglarna" vid lämpligt tillfälle innan kommande seglingssäsong

 

Med vänlig hälsning
Per A. Persson

 

 

Lästips!

Du kanske redan har denna bok i hyllan, men för de som saknar just denna titel finns det nu två exemplar under auktion hos Tradera!

 

Det kanske kan vara något att fördjupa sig i en mörk höstkväll, eller ge bort som present till någon bekant med koppling till Sandkilen Helmi på Blidö. Se även här under Boktips!

 

           Trevlig läsning!

 

När Helmi mötte Goliat . . .

 

Bilden är tagen den 15 juli 2008 då Ostindiefararen Göteborg under pompa och ståt besökte Norrtälje hamn eskorterad av bl.a Sandkilen Helmi.

 

                                                                                                  Foto: Erik Åhman

 

Stämmarsund - Blidö 1920-tal

Pokalen från 1897


Det är få personer som sett denna pokal i verkligheten eftersom den är i privat ägo. Vi har nu lyckats föreviga den på bild med hjälp av Per Ottosson och Bengt Eller.


För de som inte studerat Sandkilen Helmis historia kan vi berätta att silverpokalen är 1:a priset vid storbåtsseglingarna den 14 juli 1897 i regi av KSSS, Kungliga Svenska Segel Sällskapet.


                              Klicka på bilden så blir den förstorad!
 . . . med några år på nacken! . . . med några år på nacken!

Granen fälldes den 8 mars 2012

 

Styrelsen har beslutat att ta fram ett nytt ämne till en reservmast efter förra årets masthaveri. Turligt nog fanns det då ett ämne som Familjen Roxell iordningställt - annars hade leveranstiden varit två år. Det blir en traditionell mast av gran, dvs massiv. Det är f.ö en konstart som även används då man tillverkar en riktig flaggstång - kanske något för Dig som tröttnat på din  "pling-plong-stång" av plast.

 

De personer som vill engagera sig i detta hantverk "old school" uppmanas att kontakta Erik Roxell, e-post: drift@helmi.se