Statuter

 

Stadgar för Föreningen Helmis Vänner (org.nr. 802408-0304). Stiftad den 7 januari 1999 ändrade den 24 mars 2001 och den 27 mars 2005 samt den 31mars 2007.

 

 

 

§ 1
Föreningens firma är Föreningen Helmis Vänner.

§ 2
Föreningen är ideell och har fullföljt förbyggnaden och utrustat sandkilen Helmi. Föreningens ändamål är att i Blidöbygden.


 •   äga, förvalta segla och underhålla Helmi enligt bl a gåvoavtal med och K-märkning av Statens Maritima Museer.
 •   bedriva verksamhet för barn och ungdom med inriktning på bl a utbildning samt historik och seglation  i Roslagen.

§ 3
Föreningen är öppen för alla och medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift, fastställd vid ordinarie höststämma.  Medlemsavgift är en årsavgift och skall vara inbetald senast den 30 april verksamhetsåret. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av föreningsstämma.
Genom beslut av föreningsstämma får person/organisation på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem eller om personen varit ordförande i föreningen, kallas till hedersordförande. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen med säte i Norrtälje kommun. Styrelsen skall verka för föreningens ändamål och medlemmarnas intresse.


Styrelsen skall bestå av ordförande och högst sex (6) ledamöter.

§ 5
Styrelsen väljs vid föreningens ordinarie höststämma.


Mandattiden är för ordförande ett (1) år och för ledamot två år.
Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas för ett år.
Två revisorer och en (1) revisorssuppleant väljs för en tid av ett år vid föreningens höststämma.

§ 6
Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

 

§ 7
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Härvid skall styrelsen skriftligen redovisa skälen för ifrågasatt uteslutning.

§ 8
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem, som har erlagt fastställd medlemsavgift, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem skall betala den årsavgift eller engångsavgift som bestämts av vid höststämma. Årsavgift skall vara inbetald senast den 30 april verksamhetsåret.

§ 9
Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen att;


•    tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
•    verkställa av föreningsstämmor fattade beslut;
•    planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
•    ansvara för och förvalta föreningens egendom och medel samt förbereda föreningsstämma.


Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 10
Styrelsen beslutar om hur föreningens firma skall tecknas.


§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Styrelsen är     beslutsmässig om samtliga ledamöter inkl ordföranden kallats till  sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar kalenderår.

§ 13
Föreningen skall årligen hålla två ordinarie medlemsstämmor varav det första, vårstämman senast den 31 mars och det andra, höststämman, senast den 30 november. Kallelse jämte föredragningslista för ordinarie medlemsstämma skall ske senast två veckor före stämman.

 
Med föredragningslista till ordinarie vårstämma skall också utsändas;


•    verksamhetsberättelse och
•    årsbokslut, till höststämma
•    förslag till verksamhetsplan,
•    förslag till budget samt
•    förslag till val av funktionärer

 
Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång resp oktober månads utgång.

§ 14
Föreningsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid stämman. Medlem som betalat medlemsavgift i enlighet med dessa stadgar har rösträtt vid stämman. Medlem kan ge annan medlem fullmakt rösta via ombud med fullmakt. Beslut fattas med acklamation om ej röstning begärts.

§ 15
Vid ordinarie vårstämma skall följande ärenden behandlas;


1.    Fastställande av röstlängd för stämman.
2.    Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
3.    Fastställande av dagordning.
4.    Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
5.    Val av två justerare, som jämte stämmoordförande skall justera mötesprotokoll samt vara rösträknare.
6.    Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
7.    Föredragning av revisorernas berättelse.
8.    Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.  Val av valberedning varav en sammankallande
11.  Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
12.  Övriga frågor
13.  Stämman avslutas

Vid ordinarie höststämma skall följande ärenden behandlas;


1.    Fastställande av röstlängd för stämman.
2.    Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
3.    Fastställande av dagordning.
4.    Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5.    Val av två justerare, som jämte stämmo –ordförande skall justera protokollet samt vara rösträknare.
6.    Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
7.    Anmälan av budget och fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
8.    Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
9.    Val av ordförande för ett år för styrelsen.
10.  Val av ledamöter i styrelsen.
11.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
12.  Övriga frågor.
13.  Stämman avslutas.

§ 16
För behandling av ett visst ärende skall extra föreningsstämma hållas, när styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen, med angivande av anledning, begärs av minst 10 medlemmar.
Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma skall avsändas till samtliga medlemmar senast en vecka före den extra stämman. I kallelsen till extra stämma skall angivas ärende(n) som föranlett stämmans sammankallande.

§ 17
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är ej giltigt, med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma, och som vid den föreningsstämma, som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till sista föreningsstämma må ske, innan den första föreningsstämman hålls.

§ 18
Föreningsstämma, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess tillgångar.