Renovering 2023-2024

Hösten 2023 inleds ett stort renoveringsarbete på Helmi. Hela däcket måste bytas. Troligen behöver en del däcksbalkar också bytas. Däcket består av grova plankor så det är ett tungt jobb. Bilden nedan visar stommen till den täckelse som ska skydda arbetsplatsen ombord. Det ska vara ståhöjd under täcket för att underlätta arbetet. Sidan mot bryggan är öppen för att underlätta hanteringen av virke.

Nedan har däcket öppnats på ömse sidor av kajutan

Som framgår av bilderna ovan är balken under kajutans förliga del starkt angripen och behöver bytas

Till höger en detaljbild på balkarna som håller kajutan. Till vänster kylvattenutloppet och en del av en tvärgående balk

För att byta balkarna under kajutan krävdes att kajutan lyftes bort. Till höger framträder kajutagolvet