Kallelse till årsmöte

Den 3 mars hålls årsmöte för föreningen Helmis vänner. Du som är medlem är varmt välkommen att delta.

Årsmöte för föreningen Helmis vänner kommer att hållas söndag 3 mars 2024. Alla medlemmar är välkomna att delta.

Datum och tid: söndag 3 mars klockan 14.00

Plats: Blidö bio, Blidövägen 300

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för stämman
 2. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
 5. Val av två justerare, som jämte stämmoordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
 12. Val av styrelseordförande för ett år
 13. Val av ledamöter till styrelsen
 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning varav en sammankallande
 16. Beredning av motioner och förslag från styrelsen
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Kallelse till konstituerande styrelsemöte

Direkt efter årsstämman konstituerar sig den nya styrelsen. Kallelse till konstituerande styrelsemöte 3 mars cirka klockan 15:30, Blidö Bio.

 1. Nyvalda styrelseordförande förklarar mötet öppnat
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av två justeringsmän
 4. Konstituering av styrelsen:
  a. Sekreterare
  b. Kassör
  c. Övriga ledamöter
 5. Fullmakt för firmatecknare
 6. Övriga frågor
  a. Fördelning av ansvarsfunktioner inom styrelsen: Marknadsföring, medlemsansvarig, webbansvarig, seglingsprogram(grupp), båtunderhåll & säkerhet
 7. Styrelsemötet avslutas

Vi vill också påminna er om att betala in årets medlemsavgift om du inte redan har gjort det eller önskar bli medlem.

Varmt välkommen önskar föreningen Helmis vänner!

Bilagor till kallelse för årsmöte